Stadsomvandling Henriksdal

Vision för nya bostäder i Henriksdal.

I Henriksdal, strax utanför Stockholms innerstad, har vi i samarbete med kommunens planarkitekter tagit fram en vision för hur en omgestaltning av Kvarnholmsvägen kan skapa en urban huvudaxel genom en stadsdel med över 2000 nya bostäder.

Denna studie bygger på tanken att området kring Henriksdal och Kvarnholmsvägen omvandlas till en tät och attraktiv stadsmiljö i Södermalms omedelbara närhet. Den nya bebyggelsen placeras till största delen så att befintlig infrastruktur kan bibehållas och användas för angöring och försörjning, samtidigt som den används för att forma händelserika och trygga gaturum, torg, parker och gröna stråk.

Kvarnholmsvägen blir huvudaxel genom området och har förutsättningar att bli en stadsgata som länkar bebyggelsen på Kvarnholmen och Stockholms innerstad. På bägge sidor av gatan föreslås ny bebyggelse som klättrar uppför de branta bergssidorna. Vid den gamla begravningsplatsen så skapas ett brett grönt stråk som kopplar vegetationen söder om Danvikshem över berget till Svindersviken.

Beställare: Nacka kommun
Plats: Nacka, Stockholm
År: 
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: 

Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Marina Sandberg Papadaki

Arkitekt Ingenjör

Martina Garreta Cano

Arkitekt

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Robert Gorsetman

Arkitekt SAR/MSA