Hållbar stadsutveckling i Umeå

Tillsammans med samhällsbyggnadskontoret i Umeå vann vi Sveriges Arkitekters planpris 2012 för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för centrala Umeå

Umeå är en av de kommuner som växer snabbast i hela Sverige och planerar för 150.000 innevånare år 2030. För att klara detta ville kommunen undersöka möjligheten att förtäta stadens centrala delar som alternativ till utbyggnad av nya förorter i kommunens utkanter. På så sätt skapas förutsättningar för minskat bilberoende, förbättrad gång- och cykeltrafik, en mer effektiv kollektivtrafik och en trevligare och mer levande stadskärna som bättre utnyttjar sitt fantastiska läge vid Umeälven. Förtätningsstrategin bygger på en idé om att de tunga, separerande kommunikationsstråken kan omvandlas till integrerande boulevarder och att impedimentmarken runt dessa stråk kan utnyttjas för nya stadskvarter.

Länk till samrådshandlingen (PDF)


Herman Arfwedsson

Tidigare medarbetare, Arkitekt SAR/MSA

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA