Vindsombyggnader

Att anlita 2BK för att få hjälp med en vindsombyggnad ska betraktas som en investering snarare än en kostnad. Med vår stora erfarenhet kan vi snabbt ta fram en optimal lösning som passar era behov och er budget. Därefter kan vi hjälpa er att ta fram nödvändiga handlingar för att handla upp en byggare i konkurrens. 2BK hjälper er att leda byggaren genom projektet för att få bästa resultat till lägsta kostnad på snabbaste tid.

Processen brukar förenklat se ut så här:

  1. Möjligheten att inreda styrs av gällande detaljplan. 2BK analyserar planen och fastställer inom vilka ramar en vindsinredning är möjlig.
  2. Nästa steg är att mäta upp vinden för att med säkerhet kunna fastställa hur stor yta som går att inreda.
  3. I en bygglovansökan måste alla exteriöra förändringar redovisas. Det innebär att vi tar fram ritning över vindsplanet, taket och sektioner samt fasader. Vi sköter alla kontakter med myndigheter och redovisar tankar och förslag för er innan ansökan skickas in till stadsbyggnadskontoret.
  4. Ombyggnaden projekteras och byggnadsarbetena specificeras.
  5. Byggnadsentreprenaden genomförs.
  6. Slutbesiktning och godkännande av arbetena.

Vi vill inreda en råvind till bostäder, hur går vi tillväga?

2BK är experter på vindsinredningar. Vi har transformerat ett hundratal råvindar till fantastiska och originella bostäder under årens lopp. Vår stora erfarenhet av vindar hjälper oss att maximera resultatet både ekonomiskt och estetiskt.

Vem ska bygga om vinden?

Det vanligaste sättet att genomföra ett vindsprojekt är att är att efter beviljat bygglov sälja råvinden till en välrenommerad vindsbyggare. Då vet ni vad ni säljer och byggaren vet vad han köper. Byggaren kan också planera in ett bestämt datum för byggstart vilket är till fördel för bägge parter. Säljer man sin vind utan bygglov hänger alla dessa frågor i luften. Fastighetsägaren (oftast en bostadsrättsförening) övertar efter genomförandet ansvar för drift och skötsel av den inredda vinden. Det är därför av största vikt att byggandet är genomfört med hög kvalitet för att undvika framtida underhållsproblem.

Som alternativ till detta tillvägagångssätt har vi med framgång tillämpat en annan metod  där föreningen bygger tillsammans med en byggare på fast pris och därefter säljer de färdiga våningarna. Samarbetet borgar för högre kvalitet och erfarenheten har visat att intäkten härigenom blivit större.

Hur lång tid tar det?

2BK brukar kunna framställa handlingar för en komplett bygglovansökan inom 8 veckor efter beställning.  Kommunens handläggningstid skall vara maximalt 10 veckor. Själva byggtiden varierar naturligtvis efter storlek och komplexitet. Alla byggare vill av kostnadsskäl bli klara så snabbt som möjligt men det är bra att räkna med en byggtid mellan 6-12 månader. 2BK erbjuder även projektledning och samordning av själva genomförandet. Med vår stora erfarenhet kan vi snabbt ta fram förslag på de bästa konsulter som behövs inom t ex brand, akustik, konstruktion och VVS. Innan startbesked för bygget erhålls måste lösningar redovisas på ett startmöte med stadens handläggare.

Vad kostar det?

Varje vind är unik och har sina speciella förutsättningar. Ring oss för ett kostnadsfritt möte där vi närmare kan titta på förutsättningarna på plats och därefter lämna en offert på vad handlingar för bygglovsansökan kostar.

Vad händer när bygglovet är beviljat?

För att få tillstånd att börja bygga krävs ett samordningsmöte med staden där krav ställs på att redovisa en kontrollplan samt hur man tänker sig konstruktion, brandutrymning mm. Vi har kontakter med underkonsulter som hjälper till att få fram dessa handlingar. Efter detta möte erhålls ett startbesked. Vi hjälper er att ta fram handlingar för genomförandet och samordna alla olika delar av projektet. Dessa handlingar sammanställs i ett förfrågningsunderlag för att handla upp rätt entreprenör för er.

Vi bistår med projektledningshjälp under byggtiden och slutbesiktning efter slutfört arbete.