Stads – och fastighetsutveckling

2BK arkitekter har lång erfarenhet av stadsutveckling och analysarbete i mängder av städer. Vi hjälper våra uppdragsgivare med visioner, översiktsplaner, fastighetsutveckling och detaljplaner och har under åren blivit belönade med ett flertal priser och utmärkelser, bl a Sveriges Arkitekters planpris 2013. Vi hjälper er med:

1.       Övergripande visioner och stadsbyggnadsstrategier

Vi samarbetar med såväl kommuner som fastighetsägare för att skapa långsiktigt hållbara strategier för utvecklingen av städer och stadsdelar. Vi strävar alltid efter en realistisk och väl avvägd balans mellan sociala, ekologiska, ekonomiska och estetiska krav.

2.       Utveckling av fastigheter

Vi hjälper till med analyser och utvärderingar av varje plats problem och potential och tar sedan tillsammans med våra beställare fram beskrivningar och illustrationer för utbyggnadsstrategier och exploateringsmöjligheter.

3.       Planförslag och illustrationer

Vi tar fram texter, ritningar och illustrationer som på ett vederhäftigt och attraktivt sätt beskriver varje projekts principer och kvaliteter. Vi arbetar med enkla handskisser och analysbilder såväl som med fysiska och digitala modeller där vi undersöker olika möjliga framtidsscenarier.

4.       Framtagande av detaljplaner

Vi stöder fastighetsägare i arbetet med att ta fram detaljplaner tillsammans med kommunernas planavdelningar och med experter inom olika ämnesområden som trafik, akustik, geologi, landskap, biologi och ekologi, mm.

5.       Planprocess och workshops

Vi deltar i planprocessen under informationsmöten, samråd, etc och tar ofta del i arbetet med workshops eller andra sätt att informera och inhämta olika intressenter, brukares och andra berördas synpunkter.