Nybyggnader

Det här gör 2BK:

1. Analyser och skisser:

 • att analysera och uttolka tomtens och detaljplanens förutsättningar och möjligheter
 • att upprätta verksamhets- och lokalprogram för ert projekt samt olika kravspecifikationer
 • att i tidiga skeden ta fram skisser och underlag för nya detaljplaner eller detaljplaneändringar
 • att tillsammans med er ta fram olika programskisser, bilder och modeller och utvärdera dessa
 • att ta fram enkla kalkylunderlag och analyser av möjlig fastighetsutveckling

2. Myndighetskontakter:

 • att ta fram korrekta handlingar för bygglovsansökan och bistå er under hela ansökningsprocessen
 • att företräda er i olika möten med myndigheter och andra konsulter
 • att tillsammans med de andra konsulterna ta fram systemhandlingar inför det tekniska samrådet med kommunen

3. Genomförande

 • att när bygglovet vunnit laga kraft, leda och samordna projekteringen av de detaljerade förfrågningsunderlagen
 • att hitta bra konsulter och bra entreprenörer som kan lämna anbud
 • att hjälpa er med kontraktsunderlag, utvärdering och upphandling av entreprenaden
 • att leda byggmöten under byggtiden
 • att slutföra byggprojektet och se till att entreprenaden avslutas i utsatt tid och till er belåtenhet
 • att följa upp och utvärdera slutresultatet liksom processen i dess helhet